Gratis verzending vanaf €150,00

Aanmelden Registreren

Algemene Voorwaarden

Welkom bij Crossroads Cycling Culture. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten die worden aangeboden op onze website. Door gebruik te maken van onze website en onze diensten af te nemen, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Bedrijfsinformatie

  • Naam van het bedrijf: Crossroads Cycling Culture
  • Adres: Daalseweg 109, 6521 GG Nijmegen
  • KvK-nummer: 91614562
  • BTW-nummer: NL865712761B01

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Ondernemer: Crossroads Cycling Culture, gevestigd aan Daalseweg 109, 6521 GG Nijmegen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91614562.

1.2. Klant: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer.

1.3. Overeenkomst: Iedere afspraak of overeenkomst tussen ondernemer en klant, waarbij ondernemer zich verbindt tot het leveren van producten en/of diensten aan klant.

1.4. Producten: Kleding, accessoires en andere goederen die door de ondernemer worden aangeboden.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant.

2.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.

Artikel 3 - Het aanbod

3.1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.

3.2. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 4 - De overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2. De ondernemer bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 5 - Herroepingsrecht

5.1. De klant heeft het recht de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden.

5.2. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping

6.1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

6.2. De ondernemer zal alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt, terugbetalen.

Artikel 7 - Levering en uitvoering

7.1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

7.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

7.3. Levering binnen Nederland: gratis verzending boven de €150; daaronder €6,95 verzendkosten. Geschatte levertijd: 2 dagen.

7.4. Levering binnen Europa: Verzendkosten en gratis verzending drempels variëren per land. Geschatte levertijd: 5 dagen.

Artikel 8 - Betaling

8.1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan via PAY.

8.2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 9 - Garantie en conformiteit

9.1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

9.2. Garantieperiode voor producten: 2 jaar, dekkend fabricagefouten en defecten die niet door slijtage of verkeerd gebruik zijn veroorzaakt.

9.3. Garantieperiode voor reparaties: 6 maanden, dekkend alle werkzaamheden en vervangen onderdelen, mits deze niet door verkeerd gebruik zijn beschadigd.

Artikel 10 - Privacybeleid

10.1. De privacy van klantgegevens wordt beschermd door een goed beveiligde website en gegevens worden niet gedeeld met derde partijen.

10.2. Verzamelde gegevens worden gebruikt voor de functionaliteit van de webshop en voor het opslaan van bestellingen en betalingen.

Artikel 11 - Klachtenregeling

11.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

11.2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

Artikel 12 - Geschillen

12.1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2. In geval van geschillen zullen partijen eerst trachten deze in onderling overleg op te lossen alvorens een beroep te doen op de rechter.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 02 juli 2024. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina.

Scroll naar boven